ผู้จัดการโรงเรียน
นายจรัล   ศศะสมิต
ผู้จัดการโรงเรียน

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น 

ประมวลวีดีโอ 


ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง
วันแม่ปี ๒๕๕๗


ประธานกล่าวเปิดงาน วันแม่

 
รำถวายพระพรวันแม่ ปี๒๕๕๗


การแสดงปาฐกถาธรรม

 
  แสดงละครประกอบเพลง
"แด่แม่"


จินตลีลาประกอบเพลง
"คืนความสุขให้ประเทศไทย"


ร้องเพลง"ค่าน้ำนม"


ร้องเพลง"ชนกชนนี"  


นักเรียนกราบแม่
แสดงความกตัญญูกตเวที 

ประมวลวีดีโอเพิ่มเติม >> 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวดวงพร   รวมเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียน


 
 
ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ 
  ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
  ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
 
ชมรมศิษย์เก่าปว.และผู้ปกครอง
ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
บริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
 
บริจาคสายกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่
บริจาคชุดประมวลภาพระบบวิดีทัศน์
เครื่องส่องตรวจรักษาทางเดินนำดีและตับอ่อน
 
มูลค่า ๘๕๐,๐๐๐บาท 
มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง
 
ให้โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช
ให้โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช
รวมมูลค่า ๑,๖๗๕,๐๐๐ บาท
 
ให้โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประกาศ
  • มาตรฐานการศึกษา

ได้รับเกียรติบัตรมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๕๖   ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม ๘กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมิภาค
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๒-๑๖ มิ.ย.๕๗
ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
โรงเรียนปรีดาวิทย์ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รอบสาม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
  "รางวัลผู้บริหารวิชาการดีเด่น"
ที่มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ชั้น ป.๖
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จาก สพป.สพ.๒ 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

 ด่วน!!! รับสมัครครูเอกปฐมวัย หรือมีประสบการณ์ หลายอัตรา อ่านต่อ...

 แจ้งกำหนดการต่างๆ ของโรงเรียน อ่านต่อ..... 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปี ๒๕๕๖ อ่านต่อ...

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๖ อ่านต่อ...

 การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    ระดับการศึกษาปฐมวัย ปี ๒๕๕๖ อ่านต่อ...

  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ปี ๒๕๕๖  อ่านต่อ...

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  อ่านต่อ...

 
 
"ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และคณะครู"
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายละ ๑๐,๐๐๐บาท จำนวน ๑๐ ราย
และผู้ได้รับผลกระทบ รายละ ๕,๐๐๐บาท จำนวน ๕ ราย
 
เด็กดีวันนี้ ขอแสดงความชื่นชม
เด็กหญิงเบญจวรรณ กาญจโนภาส
เก็บเงินได้13,000บาท แล้วนำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อส่งคืนเจ้าของต่อไป
 
 
ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนคนเก่ง
รางวัลชนะเลิศฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ปี
กีฬาสุพรรณิการ์เกมส์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

  รางวัลชนะเลิศ ฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
กีฬากลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาทอู่ทอง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
รางวัลชนะเลิศ ชักเย่อ รุ่นอนุบาล
กีฬากลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาทอู่ทอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
  รางวัลชนะเลิศ ฟุตซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
กีฬากลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาทอู่ทอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ทัศนศึกษา ป.๓
ทัศนศึกษา ป.๓
บ้านหนองขาว