ผู้จัดการโรงเรียน
นายจรัล   ศศะสมิต
ผู้จัดการโรงเรียน

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น 

ประมวลวีดีโอ 


ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง
วันแม่ปี ๒๕๕๗


ประธานกล่าวเปิดงาน วันแม่

 
รำถวายพระพรวันแม่ ปี๒๕๕๗


การแสดงปาฐกถาธรรม

 
  แสดงละครประกอบเพลง
"แด่แม่"


จินตลีลาประกอบเพลง
"คืนความสุขให้ประเทศไทย"


ร้องเพลง"ค่าน้ำนม"


ร้องเพลง"ชนกชนนี"  


นักเรียนกราบแม่
แสดงความกตัญญูกตเวที 

ประมวลวีดีโอเพิ่มเติม >> 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวดวงพร   รวมเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียน


 
 
ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ 
  ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
  ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
 
ชมรมศิษย์เก่าปว.และผู้ปกครอง
ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
บริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
 
บริจาคสายกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่
บริจาคชุดประมวลภาพระบบวิดีทัศน์
เครื่องส่องตรวจรักษาทางเดินนำดีและตับอ่อน
 
มูลค่า ๘๕๐,๐๐๐บาท 
มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง
 
ให้โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช
ให้โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช
รวมมูลค่า ๑,๖๗๕,๐๐๐ บาท
 
ให้โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประกาศ
  • มาตรฐานการศึกษา
ได้รับเกียรติบัตรมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๕๗   ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม ๘กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ผู้อำนวยการดวงพร รวมเมฆ
รับโล่เกียรติคุณ ผู้บริจาคเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อสร้างอาคารเรียน "๖๐ปี สพ.๘"
โรงเรียนอู่ทอง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ดวงพร รวมเมฆ
ได้เป็นอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ ๑๕ พ.ย. ๕๗

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

ค่านิยม ๑๒ ประการ คำแปลภาษาอังกฤษ
โดย ซูม ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๗

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

นโยบายหลัก ๑๒ ประการ

ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบาย คสช.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

ได้รับเกียรติบัตรมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๕๖   ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม ๘กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

โรงเรียนปรีดาวิทย์ได้รับการรับ
รองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รอบสาม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ "เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘"

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปี ๒๕๕๖ อ่านต่อ...

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๖ อ่านต่อ...

 การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    ระดับการศึกษาปฐมวัย ปี ๒๕๕๖ อ่านต่อ...

  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ปี ๒๕๕๖  อ่านต่อ...

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  อ่านต่อ...

 
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ธนาคารออมสิน สาขาอู่ทอง

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนปรีดาวิทย์ ทุนละ๑,๐๐๐ บาท จำนวน๔ทุนค่ะ
 
ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนคนเก่ง
แข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ
ระดับประเทศ ระดับภาคกลาง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ ๖๔ ระดับกลุ่ม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
รางวัลชนะเลิศฟุตซอลชาย
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ปี
กีฬาสุพรรณิการ์เกมส์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

     
  รางวัลชนะเลิศ ฟุตซอลชาย
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
กีฬากลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาทอู่ทอง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
รางวัลชนะเลิศ ชักเย่อ รุ่นอนุบาล
กีฬากลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาทอู่ทอง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

  รางวัลชนะเลิศ ฟุตซอลหญิง
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
กีฬากลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาทอู่ทอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
     
 
 

     
 
ทัศนศึกษา ป.๓
ทัศนศึกษา ป.๓
บ้านหนองขาว