ผู้จัดการโรงเรียน
นายจรัล   ศศะสมิต
ผู้จัดการโรงเรียน

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น 

   ประมวลวีดีโอ

พิธีไหว้ครู ๑๙ มิ.ย.๒๕๕๗


ราตรีพุทธรักษาอำลาต้นปีบ
ส.๑๕มี.ค.๕๗กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ส.ค.๕๖


รำบายศรีสู่ขวัญ วันแม่แห่งชาติ


  พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน
โรงเรียนปรีดาวิทย์ (๓๑ก.ค.๕๖)


รำฟ้อนเงี้ยว พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน

 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวดวงพร   รวมเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียน


ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ 
  ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
  ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
ชมรมศิษย์เก่าปว.และผู้ปกครอง
ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
บริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
บริจาคสายกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่
บริจาคชุดประมวลภาพระบบวิดีทัศน์
เครื่องส่องตรวจรักษาทางเดินนำดีและตับอ่อน
มูลค่า ๘๕๐,๐๐๐บาท 
มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง
ให้โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช
ให้โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช
รวมมูลค่า ๑,๖๗๕,๐๐๐ บาท
ให้โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประกาศ
  • มาตรฐานการศึกษา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมิภาค
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๒-๑๖ มิ.ย.๕๗
ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
โรงเรียนปรีดาวิทย์ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รอบสาม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
  "รางวัลผู้บริหารวิชาการดีเด่น"
ที่มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ชั้น ป.๖
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จาก สพป.สพ.๒ 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

 ด่วน!!! รับสมัครครูเอกปฐมวัย หรือมีประสบการณ์ หลายอัตรา อ่านต่อ...

 เปิดสอนพิเศษวันเสาร์ "ตลาดนัดวิชาการ" ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๗ (ส.๗มิ.ย.๕๗) อ่านต่อ...

 แจ้งกำหนดการต่างๆ ของโรงเรียน อ่านต่อ..... 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปี ๒๕๕๖ อ่านต่อ...

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๖ อ่านต่อ...

 การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    ระดับการศึกษาปฐมวัย ปี ๒๕๕๖ อ่านต่อ...

  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ปี ๒๕๕๖  อ่านต่อ...

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  อ่านต่อ...

 
 
"ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และคณะครู"
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายละ ๑๐,๐๐๐บาท จำนวน ๑๐ ราย
และผู้ได้รับผลกระทบ รายละ ๕,๐๐๐บาท จำนวน ๕ ราย
ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนคนเก่ง
 
  
ขอแสดงความยินดีกับน้องอนุบาล
   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ได้รับเกรียติบัตรหนูน้อยฝันไม่ผุ
ที่ได้รับเกียรติบัตรวาดภาพ
 
 
 
   
 
 
ทัศนศึกษา ป.๓
ทัศนศึกษา ป.๓
บ้านหนองขาว